Vedtægter

Erhvervsgruppen Spjalds vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Erhvervsgruppen Spjald. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands bopæl.

 

§ 2

Foreningens formål er at arbejde for at fremme Spjald by og nærmeste omegns handel, håndværk og industri samt dens medlemmers erhvervsinteresser. Foreningen skal endvidere arbejde for at skabe optimale rammer til gavn for både erhvervslivet og byens borgere samt deltage aktivt i samfundsrelevante spørgsmål vedrørende lokalområdet.

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver erhvervsdrivende med naturlig tilknytning til Spjald by og nærmeste omegn. Endvidere kan bestyrelsen optage andre medlemmer, f. eks. direktører, forretningsførere eller andre, som den finder at kunne gavne foreningens formål. Medlemmer som ophører med at drive erhverv kan fortsætte deres medlemskab som seniormedlemmer. Seniormedlemmer kan i øvrigt optages efter bestyrelsens skøn. Seniormedlemmer betaler reduceret kontingent, men har ikke stemmeret. 

 

§ 4

Indvarsling til generalforsamlingen skal ske senest 8 dage før ved skriftlig henvendelse til medlemmerne samt vedlagt dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 af medlemmerne er mødt. Hvis mindre end 10 af medlemmerne er mødt, indvarsles der til ny generalforsamling 8 dage senere, og de dér fremmødte medlemmer er da beslutningsdygtige.

                      DAGSORDEN:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens årsberetning.

3.      Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.      Gennemgang af fremkomne forslag.

5.      Kontingentfastsættelse for det kommende år.

6.      Valg til bestyrelsen.

7.      Valg til "Bestyrelsen for Kulturhuset i Spjald"

8.      Valg til "Repræsentantskab til Spjald Fritidscenter"

9.      Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

10.     Eventuelt.

 

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. 
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen.
Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Suppleant og revisorer er på valg hvert år. 

Bestyrelsen foretager selv konstitueringen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Der kan forlanges skriftlig afstemning.

Sekretæren fører protokol og skal skrive referat fra alle møder.

§ 5a

Erhvervsgruppemedlem til "Bestyrelsen for Kulturhuset i Spjald" vælges hvert andet år, svarende til ulige årstal.

Erhvervsgruppemedlem til "Repræsentantskab for Spjald Fritidscenter" vælges hvert andet år, svarende til lige årstal.

 

§ 6

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni, og generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud for 1 år ad gangen gældende fra 1. juli til 30. juni. Kontingentet skal være betalt senest 1. november, og restance ud over 3 måneder medfører automatisk udmeldelse af foreningen.      Optagelse på ny kan kun ske ved betaling af restancen samt ansøgning om optagelse som i § 3 beskrevet. Udtrådte medlemmer har ikke krav på foreningens midler og ejendom.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Dagsorden medfølger indkaldelsen.

 

§ 8

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed, og hvad der er lovligt vedtaget på en sådan ved almindelig stemmeflertal, kan ikke omstødes før næste generalforsamling og kan aldrig indankes for nogen domstol.

 

§ 9

Opløsning af foreningen kræver dog at halvdelen af medlemmerne er mødt. Er dette ikke tilfældet, må der indkaldes til en ny generalforsamling senest 14 dage efter, og denne er da beslutningsdygtig uden hensyn til mødte medlemmers antal.

Der kan forlanges skriftlig afstemning.

 

§ 10

Firmaer med mere end én indehaver har kun én stemme på generalforsamlingen, og kun en kan vælges til bestyrelsen.

 

§ 11

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens gæld søges dækket, og et eventuelt overskud skal efter sidste generalforsamling hensættes på en spærret konto i 5 år. Hvis der inden for de 5 år oprettes en "Erhvervsgruppen Spjald " igen, skal pengene tilfalde denne. Er dette ikke tilfældet tilfalder beløbet Foreningen Spjald Kulturhus og Spjald Fritidscenter i lige andel.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2009: Sven Erik Steffensen, Arne Husted, Jens Ove Hansen

Vedtægter ændret oktober 2020

 

 

 

SMS-Service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, og få nyheder fra din by direkte på telefonen.

Tilmeld dig
Luk
Tilmeld vores SMS-service